Należymy do Dolnośląskiej Sieci Biur Karier

Biura Karier w Polsce
Ogólnopolska Sieć Biur Karier (OSBK)

Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów wyższych uczelni zadeklarowały wolę współpracy w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Porozumienie o powołaniu sieci zostało podpisane przez kierowników biur w grudniu 1998 r.

Konwent Założycielski OSBK
·    Biuro Karier UAM w Poznaniu
·    Biuro Karier UMCS Lublin
·    Biuro Karier Akademii Ekonomicznej Katowice
·    Biuro Karier SGGW Warszawa
·    Biuro Karier Politechniki Świętokrzyskiej Kielce
·    Biuro Karier Politechniki Krakowskiej
·    Biuro Karier Politechniki Śląskiej Gliwice
·    Biuro Karier UMK Toruń
·    Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej
Biura przystępujące do OSBK muszą spełniać pewne, ściśle określone standardy programowe, do których zalicza się:
·    prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego),
·    dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
·    zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
·    prowadzenie bazy danych studentów zgłaszających się w celu znalezienia pracy,
·    nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,
·    promowanie idei Biur Karier i przyczynianie się do powoływania Biur przy innych uczelniach.
Standardy logistyczne i organizacyjne:
·    zatrudnianie pracowników etatowych,
·    dysponowanie stałym, wydzielonym lokalem,
·    prowadzenie działalności minimum 3 miesiące.
Zobowiązania Biur zrzeszonych w OSBK
Biura zrzeszone w OSBK zobowiązane są do:
·    promocji idei Biur Karier,
·    wymiany informacji, kontaktów i przyjacielskiej współpracy z innymi biurami należącymi do OSBK,
·    uczestniczenia (przynajmniej raz w roku) w spotkaniu Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier,

·    dostarczania 4 razy w roku materiałów do Biuletynu OSBK.

1 | 2 | 3